Oświadczenie o ochronie danych osobowych SUTO iTEC GmbH, 79423 Heitersheim

Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa SUTO iTEC GmbH.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do SUTO iTEC GmbH.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żywej osoby. Różne informacje, które razem mogą prowadzić do identyfikacji konkretnej osoby, również stanowią dane osobowe.

Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator, SUTO iTEC GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, internetowe transmisje danych zawsze mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony.

1. nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:
SUTO iTEC GmbH
Dyrektorzy zarządzający: Thomas Gleissner, Simon Gleissner
Grißheimer Way 21
79423 Heitersheim
Niemcy
Tel.: 0049 7634 504 88 00
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: www.suto-itec.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych lub dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, prosimy o kontakt przy użyciu powyższych danych kontaktowych.

2. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa SUTO iTEC GmbH gromadzi szereg danych technicznych i informacji, które przeglądarka automatycznie przesyła przy każdym połączeniu. Te dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Mogą być gromadzone następujące dane: (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Dane te są wymagane w celu (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) zapewnienia zawartości naszej strony internetowej, (3) długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku. Dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Gromadzenie wyżej wymienionych danych opiera się na uzasadnionym interesie SUTO iTEC zgodnie z niemiecką ustawą o ochronie danych. Art. 6 ust. 1 lit. f GDPR.

Pliki cookie i wtyczki
Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie w naszej witrynie internetowej i opcji ustawień można znaleźć w naszym narzędziu do zarządzania zgodami. Poinformujemy Cię tam również o zintegrowanych przez nas wtyczkach i ich dostawcach oraz udzielimy dalszych informacji na temat ochrony danych. Wszystkie działania marketingowe i śledzące w związku z naszą stroną internetową są przeprowadzane wyłącznie na podstawie deklaracji zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), którą użytkownik może w każdej chwili zmienić lub odwołać w sekcji „Ustawienia plików cookie”.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Ltd, Google Inc, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).
Google Analytics służy do analizy i regularnego ulepszania korzystania z witryny. Uzyskane statystyki można wykorzystać do ulepszenia oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla użytkowników. Korzystanie z Google Analytics można wyłączyć w dowolnym momencie na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie.

Nie jest wykluczone, że przetwarzanie danych odbywa się poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Odbywa się to na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Udzielając zgody za pośrednictwem narzędzia do zarządzania zgodami, użytkownik wyraża na to zgodę. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

3. newsletter

Za Twoją zgodą możesz zapisać się do naszego newslettera, w którym informujemy Cię o naszych aktualnych ofertach. Korzystamy z tzw. procedury double opt-in, aby zarejestrować się do naszego newslettera. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji, jego dane zostaną usunięte po siedmiu dniach. Ponadto przechowujemy adresy IP użytkowników oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie rejestracji użytkownika i, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania jego danych osobowych.

Jedyną obowiązkową informacją do wysyłania newslettera jest adres e-mail użytkownika. Po potwierdzeniu przechowujemy adres e-mail użytkownika w celu wysyłania mu newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a GDPR. Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

4. jak skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej

Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z SUTO iTEC za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez nią dane osobowe zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie będą przechowywane wyłącznie w celu przetwarzania lub kontaktowania się z użytkownikiem. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

5. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Dane przetwarzane przez SUTO iTEC zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania. O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Usunięcie danych odbywa się zgodnie z następującymi zasadami przepisów ustawowych.

6. prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych SUTO iTEC dotyczących użytkownika, z zastrzeżeniem odpowiednich wymogów prawnych:

  • Prawo do informacji;
  • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • Prawo do przenoszenia danych.

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas jego danych osobowych.

7. powiadomienia dla partnerów biznesowych

Gromadzimy dane osobowe (zazwyczaj imiona i nazwiska, dane kontaktowe, dane do fakturowania i płatności) naszych (potencjalnych) partnerów biznesowych lub osób kontaktowych, aby móc zidentyfikować partnerów biznesowych i prowadzić z nimi korespondencję w celu świadczenia naszych usług umownych oraz do celów fakturowania. Podstawą prawną do tego jest art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Niepodanie określonych danych może skutkować niezawarciem lub niewykonaniem umowy.
Będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 RODO istnieje. Obejmuje to w szczególności ujawnienie dostawcom usług płatniczych, a także organom i instytucjom publicznym, jeśli istnieje prawny lub urzędowy obowiązek ujawnienia.

W przypadku, gdy korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania danych osobowych dotyczących partnerów biznesowych, usługodawcy ci zostali starannie wybrani, zleceni na piśmie i są związani naszymi instrukcjami. Usługodawcy nie przekażą tych danych stronom trzecim, ale usuną je po wypełnieniu umowy i zakończeniu ustawowych okresów przechowywania, chyba że wyrażono zgodę na przechowywanie ich dłużej.

Przechowujemy dane osobowe użytkownika tak długo, jak wymagają tego prawne obowiązki w zakresie przechowywania i dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO) (zwykle dziesięć lat), chyba że istnieje zgoda na przechowywanie danych dłużej lub istnieją uzasadnione interesy, które sprawiają, że przechowywanie danych dłużej jest konieczne.

8. ochrona danych we wnioskach i procedura składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przesyła administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie internetowej. Jeśli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli administrator danych nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że administrator danych uzasadni inaczej. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

9. okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane zostaną rutynowo usunięte, jeśli nie będą już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

10. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

11. dodatek do relacji biznesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Kontaktując się i komunikując za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości e-mail i zawarte w nich dane są przechowywane do celów komunikacji. Te wiadomości e-mail są przechowywane wewnętrznie w celu przetwarzania zamówień i np. przygotowywania ofert. Ze względów podatkowych wiadomości te są przechowywane przez 10 lat. Następnie archiwizujemy dane w postaci zaszyfrowanej.

Ponieważ niniejsza informacja o ochronie danych może od czasu do czasu ulegać zmianie w wyniku zmian prawnych lub nowych funkcji w ramach naszej oferty, zalecamy jej regularne sprawdzanie.

Status: 15 sierpnia 2022 r.